جدول شهریه دوره

قیمت (دلار)

تعداد هفته

تعداد ساعت

سطح دوره

550

13

260

1مقدماتی

مقدماتی 2

570

13

260

میانی 1

میانی 2

600

13

260

پیشرفته 1

پیشرفته 2

600

13

260

دوره تخصصی