سومين كارگاه تقويت بين المللي سازي آموزش عالي به مدت 3 روز در دانشگاه كردستان برگزار شد. 
اين كارگاه با حضور نمايندگاني از دانشگاه هاي شيراز، علامه طباطبايي، فردوسي مشهد، كردستان، سيستان و بلوچستان و دانشگاه شهيد چمران اهواز به عنوان عضو و نمايندگان اتحاديه ي اروپا در دانشگاه هاي آليكانته اسپانيا و گلاسكو اسكاتلند به عنوان اعضاي همكار برنامه ي Erasmus + مشترك با دانشگاه هاي ايران ترتيب يافت.
در كارگاه ياد شده، موضوعاتي شامل نحوه ي جذب سرمايه به منظور توسعه ی بهتر دانشگاه ها و نحوه ي مديريت پروژه هاي بين المللي مورد بحث و گفت وگو قرار گرفت.
شايان ذكر است كارگاه بين المللي سازي آموزش عالي پروژه ي همكاري است كه با تأمين مالي مشترك اتحاديه ي اروپا در قالب برنامه ي Erasmus + توسط ۶ دانشگاه و مؤسسه ي آموزش عالي در ايران و همكاري ۳ دانشگاه اروپايي انجام مي شود. در چارچوب اين برنامه، گسترش سطح تبادل ميان استادان و كاركنان دانشگاه ها با ساير كشورها به واسطه ي تحقق اهداف متعددي، مورد هدف قرار گرفته است.

اراسموس کردستان