اين سفر كه با برنامه ريزي روابط بين الملل دانشگاه شيراز و در ادامه همكاري هاي علمي دانشگاه شيراز با دانشگاه صنعتي درسدن آلمان صورت گرفت، آقاي دكتر صفوي، قائم مقام و معاون برنامه ريزي و توسعه دانشگاه شيراز، آقاي دكتر حبيب آگهي، معاون پژوهشي دانشگاه شيراز و آقايان دكتر ملايري) دانشكده مهندسي شيمي و نفت و گاز(، دكتر فرجاه) دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر(، دكتر جعفرپور) دانشكده مهندسي مكانيك(، دكتر محمدي) دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر و دانشكده آموزشهاي الكترونيكي(، دكتر جوادپور) دانشكده مهندسي (از دانشگاه شيراز حضور يافتند.
در اين برنامه كه با محوريت دانشگاه شيراز انجام شد، دانشگاه¬هاي تهران، صنعتي اميركبير، كرمان، صنعت نفت اهواز و پژوهشگاه نيرو هم نمايندگاني داشتند.
برنامه با عنوان سمينار انرژي 2017 و با هدف اصلي توسعه همكاري هاي دانشگاه هاي مذكور ايران در حوزه انرژي با طرف هاي تخصصي خود در دانشگاه صنعتي درسدن آلمان تنطيم شده بود. با اينحال دانشگاه شيراز علاوه بر حضور فعال در بحث هاي جلسات مربوطه در حوزه انرژي و با هماهنگ هاي قبلي انجام شده بين طرفين دو دانشگاه، مذاكرات و نشست هايي نيز در حوزه¬هاي حمل و نقل و ترافيك، علوم انساني، حقوق و علوم سياسي، زبان فارسي، گياهان دارويي، شيمي و مهندسي شيمي و صنايع غذايي نيز برگزار نمود.
در طول اين سمينار مسئولين سازمان هاي علمي و تحقيقاتي مختلف آلمان به ارائه فرصت و تسهيلات فراهم شده براي توسعه همكاري هاي ايران و آلمان اشاره كردند. محققين و مسئولين دانشگاه هاي حاضر نيز ابتدا به معرفي ظرفيتهاي موجود خود اشاره كردند و سپس پيشنهاداتي جهت توسعه همكاري هاي در حوزهاي علمي مختلف ارائه نمودند كه در نهايت در انتهاي سمينار در هر موضوع تيم هاي تحقيقاتي دانشگاه هاي حاضر بر روي تعدادي از محور ها توافق هايي جهت همكاري بر ميناي روشهاي زير نمودند:
- نوشتن پيشنهاد تحقيق مشترك بين دانشگاههاي ايران و آلمان جهت جذب حمايت هاي مالي تعريف
شده دو دولت ايران و آلمان
- تبادل استاد و دانشجو در محورهاي مورد نظر و بر مبناي اعتبارات و تسهيلات پيش بيني شده
- همكاري در زمينه دوره هاي آموزش الكترونيكي
- فعال سازي بيشتر دفتر همكاريهاي دانشگاه هاي شيراز و صنعتي درسدن كه در دانشگاه هاي طرف مقابل تاسيس شده است.
- برگزاري برنامه هاي علمي مشترك
- انجام خدمات علمي- مشاوره اي مشترك
- اعلام آمادگي چند تن از مسولان سازمان هاي تحقيقاتي آلمان جهت سفر به شيراز
- آمادگي دانشگاه شيراز براي برگزاري برنامه مشابه در دانشگاه شيراز ظرف يكسال آتي
- مذاكره در راستاي گسترش همكاري هاي شهر شيراز و استان فارس با شهر درسدن و استان ساكسوني آلمان با محوريت دانشگاه¬هاي شيراز و صنعتي درسدن
علاوه بر جلسات مذاكره، بازديد هاي علمي متعددي از مراكز تحقيقاتي مهم آلمان در شهر درسدن و نيز برخي آزمايشگاههاي تحقيقاتي دانشگاه صنعتي درسدن هم انجام گرفت.

دانشگاه درسدن