نشست شبكه ي همكاري هاي دانشگاهي اروپا - آسيا (ASEA-UNINET 2017 in GRAZ) با حضور حدود 80 نفر از رؤسا و معاونان دانشگاه هاي مختلف آسيايي و اروپايي؛ 60 نفر از ساير مسؤولان دانشگاه ها و تعدادي از مسؤولان تحقيقاتي اتحاديه ي اروپا، وزارت علوم و سازمان هاي تحقيقاتي اتريش برگزار شد. 
در اين نشست دكتر صفوي، قائم مقام رئيس و معاون برنامه ريزي و توسعه ي دانشگاه شيراز، افزون بر مذاكره با مسؤولان دانشگاه هاي مختلف در راستاي گسترش همكاري هاي علمي با آن ها، به معرفي دانشگاه شيراز و ارائه ي برنامه ها و ظرفيت هاي اين دانشگاه در سخنراني خود پرداخت.
شبكه ي همكاري هاي دانشگاهي اروپا - آسيا در ابتدا به منظور توسعه ي همكاري هاي دانشگاه هاي اتريش و جنوب شرق آسيا شروع به فعاليت نمود؛ ولي كم كم به ساير دانشگاه هاي اروپايي و آسيايي نيز گسترش پيدا كرد. برخي از مسؤولان ارشد اين شبكه ي علمي همان افرادي هستند كه در برگزاري نخستين كنفرانس اروپايي - آسيايي فناوري اطلاعات و ارتباطات (EurAsia-ICT 2002) در ايران نقش داشتند. 
كنفرانس ياد شده در سال 1381 با پشتيباني وزارت ارتباطات و نيز دفتر همكاري هاي انتقال فناوري رياست جمهوري در دانشگاه شيراز برگزار گرديد و يكي از افتخارات بي نظير براي كشور و اين دانشگاه و نيز توسعه ي فناوري اطلاعات در استان فارس محسوب مي گردد.
از حدود يك سال قبل دانشگاه صنعتي شريف به عنوان نخستين دانشگاه ايران به شبكه ي همكاري هاي دانشگاهي اروپا - آسيا پيوست و اخيراً دانشگاه تهران و دانشگاه شيراز هم متقاضي پيوستن به اين شبكه شدند. خوشبختانه عضويت دانشگاه شيراز در نشست امسال با اتفاق آرا تصويب گرديد و اين دانشگاه به عنوان هماهنگ كننده ي كشور ايران در سال جاري تعيين شد.
از ديگر دستاوردهاي اين سفر مي توان به موارد زير اشاره كرد:
- اتصال دانشگاه شيراز به شبكه ي بزرگي از دانشگاه هاي اروپايي و آسيايي. با حضور در اين شبكه به جاي مراجعه ي تكي به دانشگاه هاي مختلف، در يك نشست چند روزه، دكتر صفوي، قائم مقام رئيس دانشگاه شيراز با مسؤولان ارشد ده ها دانشگاه بسيار خوب اروپايي و آسيايي مذاكره نمود.
- تعريف اوليه ي چند پروژه ي بين المللي دانشگاه هاي مختلف اروپايي و جنوب شرق آسيا با حضور و همكاري دانشگاه شيراز. اغلب اين پروژه ها در حوزه ي آب، توسعه ي پايدار و اشتغال و فناوري هاي آينده بودند.
- اعلام آمادگي دانشگاه شيراز براي همكاري در پروژه ي مصوب بين المللي دانشگـاه ويـن و دانشگـاه تبريز بـا موضوع « دانشگاه سبز».
- مذاكرات بسيار مؤثر با مؤسسه ي تحقيقات اتريش به ويژه در حوزه ي فناوري اطلاعات
- مذاكره با موزه ي تاريخ طبيعي و تكنولوژي وين براي همكاري هاي احتمالي در آينده 
- انجام مذاكرات اوليه به منظور تعريف دفتر نمايندگي دانشگاه شيراز در شهر وين براي پي گيري و گسترش همكاري هاي دانشگاه شيراز. 
در طول نشست شبكه ي همكاري هاي دانشگاهي اروپا - آسيا، گزارش هايي از فعاليت ها، ظرفيت هاي موجود، كمك هاي مالي و حمايت از پروژه هاي سازمان هاي اروپايي و آسيايي از تحقيقات و همكاري هاي درون اين شبكه ارائه گرديد. 
شايان ذكر است شعار نشست امسال « توسعه ي پايدار» بود.

نشست آسیا اروپا