آدرس: شيراز ـ بلوار جمهوری اسلامی ـ ساختمان مدیریت دانشگاه شیراز ـ طبقه چهارم

تلفن: ۳۶۴۶۰۴۳۰ - ۰۷۱                                       

دورنگار: ۳۶۲۸۶۴۴۶ - ۰۷۱

آدرس پست الكترونيک: suiro@shirazu.ac.ir